Diminishing returns

« Back to Glossary Index

Sinh lợi giảm dần: đặc tính theo đó lợi ích từ một đơn vị tăng thêm của một nhập lượng sản xuất giảm xuống khi số lượng nhập lượng đó gia tăng.

« Back to Glossary Index
Translate »