Diminishing marginal product

« Back to Glossary Index

Sản lượng biên giảm dần: thuộc tính mà theo đó sản lượng biên của một yếu tố đầu vào giảm khi lượng đầu vào đó tăng lên

« Back to Glossary Index
Translate »