Depression

« Back to Glossary Index

Đình đốn, suy thoái sâu và kéo dài: hiện tượng suy thoái nghiêm trọng.

« Back to Glossary Index
Translate »