Depreciation

« Back to Glossary Index

Sự giảm giá: một sự sụt giảm giá trị của một loại tiền tệ đo bằng số lượng ngoại tệ mà đồng tiền này có thể mua được.

« Back to Glossary Index
Translate »