Demand deposits

« Back to Glossary Index

Tiền gửi không kỳ hạn: số dư ở tài khoản ngân hàng mà những người gửi tiền có thể sử dụng bất cứ khi nào cần đến bằng cách viết séc thanh toán.

« Back to Glossary Index
Translate »