Demand curve

« Back to Glossary Index

Đường cầu: đồ thị về mối quan hệ giữa giá và lượng cầu của một hàng hóa.

« Back to Glossary Index
Translate »