Deadweight loss

« Back to Glossary Index

Phần mất mát, phần tổn thất, tổn thất vô ích: phần giảm của tổng thặng dư do thị trường bị bóp méo, ví dụ như do tác động của thuế chẳng hạn.

« Back to Glossary Index
Translate »