Cyclical unemployment

« Back to Glossary Index

Thất nghiệp chu kỳ: độ lệch của thất nghiệp xung quanh mức tự nhiên.

« Back to Glossary Index
Translate »