Currency

« Back to Glossary Index

Tiền tệ: tiền giấy và tiền xu do công chúng nắm giữ.

« Back to Glossary Index
Translate »