Cross-price elasticity of demand

« Back to Glossary Index

Độ co giãn của cầu theo giá chéo: số đo cho biết lượng cầu của một hàng hóa thay đổi như thế nào ứng với sự thay đổi về giá của một hàng hóa khác, được tính bằng phần trăm thay đổi trong lượng cầu của hàng hóa thứ nhất chia cho phần trăm thay đổi về giá của hàng hóa thứ hai

« Back to Glossary Index
Translate »