Cost-benefit analysis

« Back to Glossary Index

Phân tích lợi ích chi phí: môn học so sánh các chi phí và lợi ích của xã hội trong việc sản xuất một hàng hóa công

« Back to Glossary Index
Translate »