Cost

« Back to Glossary Index

Chi phí: giá trị của những thứ mà người bán phải chi ra để sản xuất hàng hóa đó.

« Back to Glossary Index
Translate »