Corrective tax

« Back to Glossary Index

Thuế hiệu chỉnh: một loại thuế được thiết kế để làm cho những người ra quyết định tư nhân tính đến những chi phí xã hội phát sinh do ngoại tác tiêu cực

« Back to Glossary Index
Translate »