Consumption

« Back to Glossary Index

Tiêu dùng: chi tiêu mua sắm hàng hóa và dịch vụ của hộ gia đình, không kể mua nhà mới.

« Back to Glossary Index
Translate »