Consumer surplus

« Back to Glossary Index

Thặng dư tiêu dùng, thặng dự người tiêu dùng: tổng giá trị mà người mua sẵn lòng chi trả cho một hàng hóa trừ đi mức thực tế người mua trả cho món hàng đó.

« Back to Glossary Index
Translate »