Consumer price index

« Back to Glossary Index

CPI, chỉ số giá tiêu dùng: thước đo chi phí tổng quát của hàng hóa và dịch vụ mà một người tiêu dùng tiêu biểu mua.

« Back to Glossary Index
Translate »