Condorcet paradox

« Back to Glossary Index

Nghịch lý Condorcet: thất bại của quy tắc đa số trong việc xây dựng sở thích có tính bắc cầu của toàn xã hội

« Back to Glossary Index
Translate »