Compounding

« Back to Glossary Index

Ghi lãi kép: sự tích lũy của tổng số tiền trong một tài khoản ở ngân hàng, ví dụ như là tiền trong một tài khoản ở ngân hàng khi số tiền lãi có được lại tiếp tục để lại trong tài khoản thì cũng nhận lãi cộng thêm vào trong tương lai.

« Back to Glossary Index
Translate »