Complements

« Back to Glossary Index

Hàng hóa bổ sung: hai hàng hóa mà khi giá hàng hóa này tăng thì cầu của hàng hóa kia giảm

« Back to Glossary Index
Translate »