Competitive market

« Back to Glossary Index

Thị trường cạnh tranh: thị trường với rất nhiều người mua và người bán một loại hàng hóa đồng nhất, trong đó mỗi người mua và bán đều là những người chấp nhận giá

« Back to Glossary Index
Translate »