Compensating differential

« Back to Glossary Index

Chênh lệch lương: phần chênh lệch về lương nhằm bù đắp cho những thuộc tính phi tiền tệ của những công việc khác nhau

« Back to Glossary Index
Translate »