Comparative advantage

« Back to Glossary Index

Lợi thế so sánh: khả năng sản xuất một hàng hóa với chi phí cơ hội thấp hơn nhà sản xuất khác.

« Back to Glossary Index
Translate »