Common resources

« Back to Glossary Index

Tài nguyên công: những hàng hóa có tính cạnh tranh trong tiêu dùng nhưng không có khả năng loại trừ

« Back to Glossary Index
Translate »