Commodity money

« Back to Glossary Index

Tiền hàng hóa: tiền dưới dạng một hàng hóa có giá trị thực chất.

« Back to Glossary Index
Translate »