Collusion

« Back to Glossary Index

Cấu kết: thỏa thuận giữa các doanh nghiệp trên thị trường về sản lượng và giá

« Back to Glossary Index
Translate »