Collective bargaining

« Back to Glossary Index

Thương lượng tập thể, đàm phán tập thể: tiến trình mà các công đoàn và các doanh nghiệp thỏa thuận về các điều khoản lao động.

« Back to Glossary Index
Translate »