Coase theorem

« Back to Glossary Index

Định lý Coase: định đề cho rằng nếu các bên có thể thương lượng về việc phân bổ các nguồn lực mà không phải chịu các chi phí giao dịch thì họ có thể tự giải quyết vấn đề ngoại tác

« Back to Glossary Index
Translate »