Club goods

« Back to Glossary Index

Hàng hóa nhóm: những hàng hóa có khả năng loại trừ nhưng không có tính cạnh tranh trong tiêu dùng

« Back to Glossary Index
Translate »