Closed economy

« Back to Glossary Index

Nền kinh tế đóng: nền kinh tế không có giao thương với các nước khác trên thế giới.

« Back to Glossary Index
Translate »