Classical dichotomy

« Back to Glossary Index

Sự phân đôi cổ điển: sự tách biệt về lý thuyết giữa các biến số danh nghĩa và biến số thực.

« Back to Glossary Index
Translate »