Circular-flow diagram

« Back to Glossary Index

Sơ đồ chu chuyển: mô hình mô phỏng cách thức dòng tiền (đô la chẳng hạn) lưu chuyển trên các thị trường của một nền kinh tế giữa các hộ gia đình và các doanh nghiệp sản xuất.

« Back to Glossary Index
Translate »