Central bank

« Back to Glossary Index

Ngân hàng trung ương: định chế được thiết kế để giám sát hệ thống ngân hàng và điều tiết lượng tiền trong một nền kinh tế.

« Back to Glossary Index
Translate »