Catch-up effect

« Back to Glossary Index

Hiệu ứng đuổi kịp, hiệu ứng bắt kịp: đặc tính mà theo đó các quốc gia khởi đầu còn nghèo có xu hướng tăng trưởng nhanh hơn các quốc gia khởi đầu giàu có hơn.

« Back to Glossary Index
Translate »