Cartel

« Back to Glossary Index

Cartel: một nhóm các doanh nghiệp hoạt động vì mục tiêu chung

« Back to Glossary Index
Translate »