Capital

« Back to Glossary Index

Vốn: thiết bị và nhà xưởng dùng để sản xuất hàng hóa và dịch vụ

« Back to Glossary Index
Translate »