Capital requirement

« Back to Glossary Index

Yêu cầu vốn tối thiểu: một quy định của chính phủ chỉ định cụ thể về tổng số vốn tối thiểu của một ngân hàng.

« Back to Glossary Index
Translate »