Capital flight

« Back to Glossary Index

Sự tháo chạy của vốn, vốn tháo chạy: sự sụt giảm bất ngờ với liều lượng lớn của cầu các loại tài sản trong một nước.

« Back to Glossary Index
Translate »