Business cycle

« Back to Glossary Index

Chu kỳ kinh tế, chu kỳ kinh doanh: những dao động của hoạt động kinh tế, như thất nghiệp và sản xuất.

« Back to Glossary Index
Translate »