Budget constraint

« Back to Glossary Index

Ràng buộc về ngân sách: giới hạn về gói hàng hóa tiêu dùng mà người tiêu dùng có thể chi trả

« Back to Glossary Index
Translate »