Benefits principle

« Back to Glossary Index

Nguyên lý về lợi ích: ý tưởng cho rằng cá nhân nên đóng thuế dựa trên lợi ích mà họ nhận được từ các dịch vụ của chính phủ

« Back to Glossary Index
Translate »