Behavioral economics

« Back to Glossary Index

Kinh tế học hành vi: một nhánh của kinh tế học kết hợp những kiến thức về tâm lý học

« Back to Glossary Index
Translate »