Bank capital

« Back to Glossary Index

Vốn ngân hàng hay vốn chủ sở hữu: các nguồn lực mà những người chủ ngân hàng đưa vào định chế này.

« Back to Glossary Index
Translate »