Average variable cost

« Back to Glossary Index

Chi phí biến đổi bình quân: chi phí biến đổi chia cho tổng sản lượng

« Back to Glossary Index
Translate »