Average total cost

« Back to Glossary Index

Tổng chi phí bình quân: tổng chi phí chia cho tổng sản lượng

« Back to Glossary Index
Translate »