Automatic stabilizers

« Back to Glossary Index

Các nhân tố bình ổn tự động: những thay đổi của chính sách tài khóa tác động thúc đẩy tổng cầu khi nền kinh tế rơi vào suy thoái mà không cần các nhà hoạch định chính sách thực hiện bất kỳ hành động chủ ý nào.

« Back to Glossary Index
Translate »