Arrow’s imposibility theorem

« Back to Glossary Index

Định luật bất khả thi Arrow: một kết quả toán học chỉ ra rằng trong một số điều kiện nhất định, không có cách thức nào để tổng hợp các sở thích cá nhân thành sở thích chung của toàn xã hội

« Back to Glossary Index
Translate »