Appreciation

« Back to Glossary Index

Sự lên giá: sự tăng giá trị của một loại tiền tệ tính theo lượng ngoại tệ khác mà nó có thể mua được.

« Back to Glossary Index
Translate »