Aggregate-supply curve

« Back to Glossary Index

Đường tổng cung: đường biểu diễn lượng hàng hóa và dịch vụ mà các doanh nghiệp sản xuất chọn sản xuất và bán ra ứng với mỗi mức giá.

« Back to Glossary Index
Translate »