Aggregate-demand curve

« Back to Glossary Index

Đường tổng cầu: đường biểu diễn lượng hàng hóa và dịch vụ mà các hộ gia đình, doanh nghiệp sản xuất, chính phủ và những người tiêu dùng nước ngoài muốn mua ứng với mỗi mức giá.

« Back to Glossary Index
Translate »