Agent

« Back to Glossary Index

Tác nhân: người thực hiện một công việc nào đó cho một người khác, gọi là chủ thể (xem principal] chủ thể)

« Back to Glossary Index
Translate »